Early Online

Open Access

Effects of niflumic acid on γ‑aminobutyric acid‑induced currents in isolated dorsal root ganglion neurons of neuropathic pain rats

Li‑Jie Wang, Yang Wang, Meng‑Jie Chen, Zhen‑Pu Tian, Bi‑Han Lu, Ke‑Tao Mao, Liang Zhang, Lei Zhao, Li‑Ya Shan, Li Li, Jun‑Qiang Si

Published online on: June 26, 2017
Open Access

Detecting serum and urine metabolic profile changes of CCl4‑liver fibrosis in rats at 12 weeks based on gas chromatography‑mass spectrometry

Jiarong Gao, Xiu‑Juan Qin, Hui Jiang, Jin‑Feng Chen, Ting Wang, Ting Zhang, Shuang‑Zhi Xu, Jun‑Mei Song

Published online on: June 26, 2017

Overexpressed eNOS upregulates SIRT1 expression and protects mouse pancreatic β cells from apoptosis

Tingting Hu, Ye Chen, Qian Jiang, Jun Lin, Hewei Li, Ping Wang, Leping Feng

Published online on: June 26, 2017
Open Access

Dual character of flavonoids in attenuating and aggravating ischemia‑reperfusion‑induced myocardial injury

Wenqiang Li, Yun Li, Ruifang Sun, Sumei Zhou, Meifeng Li, Mingchen Feng, Yingguang Xie

Published online on: June 26, 2017
Open Access

Regulatory mechanism of melatonin on the retinal ganglion cell photoreaction in mice

Jianqiao Li, Jiongwan Hong, Fang Zhou, Shibo Tang, Xinyi Wu

Published online on: June 26, 2017
Open Access

Mechanisms of autophagy and apoptosis mediated by JAK2 signaling pathway after spinal cord injury of rats

Yongzhi Xia, Haijian Xia, Dan Chen, Zhengbu Liao, Yi Yan

Published online on: June 26, 2017

Sex comb on midleg like‑2 is a novel specific marker for the diagnosis of gastroenteropancreatic neuroendocrine tumors

Jiao‑Jiao Yang, Hua Huang, Ming‑Bing Xiao, Feng Jiang, Wen‑Kai Ni, Yi‑Fei Ji, Cui‑Hua Lu, Run‑Zhou Ni

Published online on: June 26, 2017
Open Access

MicroRNA-19a promotes nasopharyngeal carcinoma by targeting transforming growth factor β receptor 2

Fang Ma, Zhiyuan Wang, Jingjing Wang, Xianling Liu, Chunhong Hu

Published online on: June 23, 2017

Limb graft occlusion following endovascular aortic repair: Incidence, causes, treatment and prevention in a study cohort

Guoquan Wang, Shuiting Zhai, Tianxiao Li, Xuan Li, Danghui Lu, Bo Wang, Dongbin Zhang, Shuaitao Shi, Zhidong Zhang, Kai Liang, Kewei Zhang, Xiaoyang Fu, Kun Li, Weixiao Li

Published online on: June 23, 2017
Open Access

Ethanol extract of gardenia fruit alleviates renal interstitial fibrosis induced by unilateral ureteral obstruction in rats

Xiaobo Li, Min Ma, Xianggui Zhang, Liang Deng, Yarong Wang, Zhuang Bian, Shining Cai, Bangya Peng, Jiangquan Yang, Yang Chen

Published online on: June 23, 2017

Glutathione S‑transferase A1 mediates nicotine‑induced lung cancer cell metastasis by promoting epithelial‑mesenchymal transition

Wei Wang, Feiyu Liu, Chaoyang Wang, Chengde Wang, Yijun Tang, Zhongmin Jiang

Published online on: June 23, 2017

Feasibility of a novel low‑volume and sodium phosphate‑free bowel preparation regimen for colon capsule endoscopy

Jieqiong Zhou, Xiaowei Tang, Jing Wang, Zhenyu Chen, Xinying Wang, Bo Jiang

Published online on: June 23, 2017
Open Access

Correlation study between gene and respiratory disease in children

Huaibin Liu, Jie Min, Haomiao Sun, Chong-Lin Zhang

Published online on: June 22, 2017
Open Access

Measurement of deformation rate in nasal septum deviation by three‑dimensional computer tomography reconstruction and its application in nasal septoplasty endoscopic surgery

Gui Yang, Hailiang Zhao, Peng Wang, Xiaodong Han, Xinyu Zao, Zhixian Liu, Shuqi Qiu, Zhiqiang Liu

Published online on: June 22, 2017

Surgical trauma and low‑dose methylprednisolone modulate the severity of the acute‑phase response induced by zoledronic acid infusion

Jian Chen, Lipeng Yu, Lixin Chen, Xuan Wu, Pengyu Tang, Jian Yin, Tao Jiang, Guoyong Yin, Jin Fan

Published online on: June 22, 2017

Curcumin protects against acute renal injury by suppressing JAK2/STAT3 pathway in severe acute pancreatitis in rats

Shuaijun Zhu, Chi Zhang, Qinyong Weng, Bing Ye

Published online on: June 22, 2017
Open Access

MicroRNA‑503 suppresses cell proliferation and invasion in osteosarcoma via targeting insulin‑like growth factor 1 receptor

Zili Wang, Chenhuang Zheng, Kunqi Jiang, Jinshen He, Xu Cao, Song Wu

Published online on: June 22, 2017

Kanglaite inhibits the expression of drug resistance genes through suppressing PVT1 in cisplatin‑resistant gastric cancer cells

Xian‑Wen Zhang, Liang Liu, Xi‑Zhi Zhang, Ping Bo

Published online on: June 22, 2017

Occludin downregulation in high glucose is regulated by SSTR2 via the VEGF/NRP1/Akt signaling pathway in RF/6A cells

Mengling Li, Shuaiwei Wang, Songjiang Wang, Lei Zhang, Dongdong Wu, Ruisheng Yang, Ailing Ji, Yanzhang Li, Jun Wang

Published online on: June 22, 2017
Open Access

Differentially methylated regions in patients with rheumatic heart disease and secondary pulmonary arterial hypertension

Dawei Zheng, Xiaoying Chen, Ni Li, Lebo Sun, Qingyun Zhou, Huoshun Shi, Guodong Xu, Jing Liu, Limin Xu, Shiwei Duan, Guofeng Shao

Published online on: June 22, 2017
Open Access

High mobility group box 1 protein attenuates myocardial ischemia reperfusion injury via inhibition of the p38 mitogen‑activated protein kinase signaling pathway

Yan‑Hong Zhou, Qian‑Feng Han, Lan‑Hua Wang, Tao Liu, Xiao‑Yan Meng, Lei Wu, Tai Li, Yue‑Ru Jiao, Heng‑Chen Yao, De‑Yong Zhang

Published online on: June 22, 2017
Open Access

Expression of synovial fluid biomarkers in patients with knee osteoarthritis and meniscus injury

Jian Ding, Xin Niu, Yan Su, Xiaolin Li

Published online on: June 21, 2017
Open Access

Mechanism of microRNA-21 regulating IL-6 inflammatory response and cell autophagy in intervertebral disc degeneration

Hao Lin, Wenzhi Zhang, Tao Zhou, Wansu Li, Ziao Chen, Chaochao Ji, Chao Zhang, Fang He

Published online on: June 21, 2017

Expression of prostate stem cell antigen is downregulated during flavonoid-induced cytotoxicity in prostate cancer cells

Qiang Zhang, Guangdong Cheng, Hongbin Qiu, Yuexin Wang, Jingtao Wang, Hui Xu, Tao Zhang, Lixin Liu, Ye Tao, Zhongjuan Ren

Published online on: June 21, 2017

Chronic disorders of consciousness (Review)

Qiuyou Xie, Xiaoxiao Ni, Ronghao Yu, Yuanqing Li, Ruiwang Huang

Published online on: June 21, 2017

Selective depletion of cultured macrophages by magnetite nanoparticles modified with gelatin

Yoshihiro Komohara, Ryuta Kawauchi, Erika Makiyama, Kazuki Mikami, Hasita Horlad, Yukio Fujiwara, Tetsuya Kida, Motohiro Takeya, Takuro Niidome

Published online on: June 21, 2017

Hyperoside inhibits biofilm formation of Pseudomonas aeruginosa

Yixuan Sun, Fengjun Sun, Wei Feng, Xuewen Qiu, Yao Liu, Bo Yang, Yongchuan Chen, Peiyuan Xia

Published online on: June 21, 2017
Open Access

Hard clam extracts induce atypical apoptosis in human gastric cancer cells

Eing‑Ju Song, Michael W.Y. Chan, Jyh‑Wei Shin, Che‑Chun Chen

Published online on: June 20, 2017
Open Access

Expression of Kruppel‑like factor 8 and Ki67 in lung adenocarcinoma and prognosis

Yifei Liu, Xiufang Yao, Qing Zhang, Li Qian, Jia Feng, Tingting Bian, Jianguo Zhang, Ye Tian

Published online on: June 20, 2017
Open Access

Effects of low dose of ethanol on the senescence score, brain function and gene expression in senescence‑accelerated mice 8 (SAMP8)

Akiko Kimoto, Hanae Izu, Churan Fu, Sofya Suidasari, Norihisa Kato

Published online on: June 20, 2017
Open Access

Protective effect and mechanism of estrogen receptor β on myocardial infarction in mice

Jun-Biao Zhang, Chang-Lei Guo

Published online on: June 19, 2017
Open Access

Cytotoxic T lymphocytes promote cytarabine-induced acute myeloid leukemia cell apoptosis via inhibiting Bcl-2 expression

Rui Deng, Fang‑Yi Fan, Hai Yi, Li Fu, Yan Zeng, Yi Wang, Xiao‑Juan Miao, Yan‑Rong Shuai, Guang‑Cui He, Yi Su

Published online on: June 16, 2017
Open Access

Electroacupuncture attenuates learning and memory impairment via activation of α7nAChR-mediated anti-inflammatory activity in focal cerebral ischemia/reperfusion injured rats

Jiao Liu, Chunyan Li, Hongwei Peng, Kunqiang Yu, Jing Tao, Ruhui Lin, Lidian Chen

Published online on: June 16, 2017
Open Access

miR-187 inhibits tumor growth and invasion by directly targeting MAPK12 in osteosarcoma

Chengliang Cui, Xiaoyu Shi

Published online on: June 16, 2017
Open Access

Effects of Taohongsiwu decoction on the expression of α-SMA and TGF-β1 mRNA in the liver tissues of a rat model of hepatic cirrhosis

Tongsheng Wang, Deling Wu, Peipei Li, Ke Zhang, Shanjun Tao, Zhu Li, Jun Li

Published online on: June 16, 2017
Open Access

Beneficial effects of dried pomegranate juice concentrated powder on ultraviolet B-induced skin photoaging in hairless mice

Su‑Jin Kang, Beom‑Rak Choi, Seung‑Hee Kim, Hae‑Yeon Yi, Hye‑Rim Park, Chang‑Hyun Song, Sae‑Kwang Ku, Young‑Joon Lee

Published online on: June 16, 2017
Open Access

Effect of follicular helper T cells on the pathogenesis of asthma

Xiaojuan Ma, Zhan Sun, Pei Zhai, Wenyan Yu, Ting Wang, Fengsen Li, Jianbing Ding

Published online on: June 16, 2017
Open Access

Evaluation of the C-domain of heparanase during AGE-induced macrophage inflammtory response

Qiaojing Qin, Guang Xu, Weiwei Qi, Mei Guo, Zhaoxia Wang, Wangjie Xu, Zhongdong Qiao, Yong Gu, Jianying Niu

Published online on: June 15, 2017
Open Access

Factors related to infection after fixation in the process of late healed bone fracture

Xiaoming Zhang, Xuebin Zhan, Peng Zou, Huixia An

Published online on: June 15, 2017
Open Access

Mechanism of microRNA-146a-mediated IL-6/STAT3 signaling in lumbar intervertebral disc degeneration

Tao Zhou, Hao Lin, Ziao Cheng, Chaochao Ji, Chao Zhang, Jiwei Tian

Published online on: June 15, 2017
Open Access

Ultrasound guided injections of botulinum toxin type A into stellate ganglion to treat insomnia

Xu-Dong Ding, Zhi-Gang Ding, Wei Wang, Yan-Ping Liu, Jing Zhong, Hua-Xian Chen

Published online on: June 15, 2017
Open Access

Evaluation of rat C6 malignant glioma using spectral computed tomography

Jianli Liu, Junlin Zhou, Jie Li, Lingyan Zhang, Peili Zhang, Bin Liu

Published online on: June 15, 2017

Tissue kallikrein protects against ischemic stroke by suppressing TLR4/NF-κB and activating Nrf2 signaling pathway in rats

Jiawei Yang, Jianhua Su, Fen Wan, Nan Yang, Haibo Jiang, Mingming Fang, Hang Xiao, Jun Wang, Jinrong Tang

Published online on: June 15, 2017

Ginsenoside Rg1 prevents starvation‑induced muscle protein degradation via regulation of AKT/mTOR/FoxO signaling in C2C12 myotubes

Fengyu Li, Xiaoxue Li, Xuewei Peng, Lili Sun, Shengnan Jia, Ping Wang, Shuang Ma, Hongyan Zhao, Qingmiao Yu, Hongliang Huo

Published online on: June 15, 2017

Docosahexaenoic acid inhibits the phosphorylation of STAT3 and the growth and invasion of renal cancer cells

Shinsuke Tasaki, Akio Horiguchi, Takako Asano, Keiichi Ito, Tomohiko Asano, Hirotaka Asakura

Published online on: June 15, 2017
Open Access

Role of mammalian target of rapamycin signaling in autophagy and the neurodegenerative process using a senescence accelerated mouse‑prone 8 model

Yanyong Wang, Qinying Ma, Xiaowei Ma, Zhongxia Zhang, Na Liu, Mingwei Wang

Published online on: June 15, 2017
Open Access

Salvianolic acid A protects against myocardial ischemia/reperfusion injury by reducing platelet activation and inflammation

Xiaoling Yuan, Yijia Xiang, Ning Zhu, Xuyong Zhao, Shiyong Ye, Peng Zhong, Chunlai Zeng

Published online on: June 15, 2017

The role of tumor necrosis factor-like weak inducer of apoptosis in atherosclerosis via its two different receptors (Review)

Hengdao Liu, Dan Lin, Hong Xiang, Wei Chen, Shaoli Zhao, Hui Peng, Jie Yang, Pan Chen, Shuhua Chen, Hongwei Lu

Published online on: June 14, 2017
Open Access

Anti-depressant-like effects of Jieyu chufan capsules in a mouse model of unpredictable chronic mild stress

Hui Zhao, Bingyu Liang, Linjie Yu, Yun Xu

Published online on: June 14, 2017
Open Access

Clinical efficacy of conjunctival flap surgery in the treatment of refractory fungal keratitis

Honorine Nizeyimana, Dan‑Dan Zhou, Xiu‑Fen Liu, Xiao‑Tao Pan, Cong Liu, Cheng‑Wei Lu, Ji‑Long Hao

Published online on: June 14, 2017
Open Access

Changes in cell junctions induced by inhibition of epidermal growth factor receptor in oral squamous cell carcinoma cells

Yasumasa Kakei, Shun Teraoka, Masaya Akashi, Takumi Hasegawa, Takahide Komori

Published online on: June 14, 2017
Open Access

Alterations in biomechanical properties and microstructure of colon wall in early-stage experimental colitis

Xiaohui Gong, Xiaojuan Xu, Sisi Lin, Yu Cheng, Jianhua Tong, Yongyu Li

Published online on: June 14, 2017
Open Access

miR-663b promotes tumor cell proliferation, migration and invasion in nasopharyngeal carcinoma through targeting TUSC2

Shaoqiang Liang, Ning Zhang, Yanming Deng, Lusi Chen, Yang Zhang, Zhenhe Zheng, Weijun Luo, Zhiqian Lv, Shaoen Li, Tao Xu

Published online on: June 14, 2017

Worldwide research productivity in fracture surgery: A 10-year survey of publication activity

Jianzhong Sun, Ren Ding, Tai Ma, Xiaobing Shi, Chaolu Bao, Huapeng Guan

Published online on: June 13, 2017

MicroRNA-92a promotes cell viability and invasion in cervical cancer via directly targeting Dickkopf-related protein 3

Shengtian Luo, Na Li, Shaohua Yu, Lichun Chen, Chunying Liu, Jiawei Rong

Published online on: June 13, 2017

Influence of autologous blood transfusion in liver transplantation in patients with hepatitis B on the function and hemorheology of red blood cells

Xiangfu Liu, Ruifang Fan, Ying Lu, Lihua Kuang, Qing Yuan, Yuchan Chen, Zhesheng Lin, Dongjun Lin

Published online on: June 13, 2017

Kidney dysfunction following adrenalectomy in autosomal dominant polycystic kidney disease complicated with primary aldosteronism: A case report

Hiroyuki Hirai, Makoto Kanno, Tsuyoshi Watanabe, Hiroaki Satoh

Published online on: June 13, 2017

Connexin 43 enhances paclitaxel cytotoxicity in colorectal cancer cell lines

Siqi Wang, Shiwu Zhang, Zhenying Zhao, Chunze Zhang, Xiaoyun Yang, Yijia Wang

Published online on: June 13, 2017
Open Access

MicroRNA-22 inhibits cell growth and metastasis in breast cancer via targeting of SIRT1

Quanqing Zou, Qianli Tang, Yinhua Pan, Xuedi Wang, Xiaofeng Dong, Zhongxiao Liang, Dong Huang

Published online on: June 13, 2017

Application of low-dose dual-source computed tomography angiography in children with complex congenital heart disease

Xian‑Feng Chen, Fan Jiang, Lin Li, Yan Chen, Xin Chen, Yan‑Yan Jiang, Li Xiang, Xiao‑Jing Ma

Published online on: June 13, 2017

MicroRNA-375 targets PAX6 and inhibits the viability, migration and invasion of human breast cancer MCF-7 cells

Qiongyan Zou, Wenjun Yi, Jianghai Huang, Fenfen Fu, Gannong Chen, Dewu Zhong

Published online on: June 13, 2017
Open Access

MicroRNA-9 inhibits the proliferation and migration of malignant melanoma cells via targeting sirituin 1

Pingyuan Bu, Chengqun Luo, Quanyong He, Ping Yang, Xi Li, Dan Xu

Published online on: June 13, 2017

Interleukin-32 promotes lipid accumulation through inhibition of cholesterol efflux

Zonglei Xu, Aizhi Dong, Zerui Feng, Jing Li

Published online on: June 13, 2017
Open Access

Identification of key genes and pathways associated with obesity in children

Ling Li, Guangyu Wang, Ning Li, Haiyan Yu, Jianping Si, Jiwen Wang

Published online on: June 13, 2017
Open Access

MicroRNA-130a is highly expressed in the esophageal mucosa of achalasia patients

Hiroyuki Shoji, Hajime Isomoto, Akira Yoshida, Haruo Ikeda, Hitomi Minami, Tsutomu Kanda, Shigetoshi Urabe, Kayoko Matsushima, Fuminao Takeshima, Kazuhiko Nakao, Haruhiro Inoue

Published online on: June 13, 2017

Patchouli oil ameliorates acute colitis: A targeted metabolite analysis of 2,4,6-trinitrobenzenesulfonic acid-induced rats

Xiuting Yu, Guanghua Yang, Hua Jiang, Shuhai Lin, Yuhong Liu, Xie Zhang, Huifang Zeng, Ziren Su, Song Huang, Linlin Shen, Xiaojun Zhang

Published online on: June 12, 2017
Open Access

Anti-CXCL4 monoclonal antibody accelerates telogen to anagen transition and attenuates apoptosis of the hair follicle in mice

Wen Guan, Xiaolan Yu, Jingjing Li, Qing Deng, Yang Zhang, Jing Gao, Peng Xia, Yunsheng Yuan, Jin Gao, Liang Zhou, Wei Han, Yan Yu

Published online on: June 12, 2017
Open Access

Dystrophia myotonica type 1 presenting with dysarthria: A case report and literature review

Chunrong Li, Xiaoling Zhang, Chunkui Zhou, Lijun Zhu, Kangding Liu, Shaokuan Fang

Published online on: June 12, 2017

Glutamine promotes Hsp70 and inhibits α-Synuclein accumulation in pheochromocytoma PC12 cells

Haiyang Wang, Chongyang Tang, Zhenfeng Jiang, Xiao Zhou, Jianhang Chen, Meng Na, Hong Shen, Zhiguo Lin

Published online on: June 12, 2017

Diffusion-weighted imaging of injuries to the visual centers of the brain in patients with type 2 diabetes and retinopathy

Ming Liang, Xing Chen, Feng Xue, Lingna Meng, Yunfeng Cong

Published online on: June 12, 2017
Open Access

Research on the function and related mechanism of P27 gene in the intervertebral disc degeneration of mice

Xiao Liu, Deguo Wang, Zhengzheng Zhang, Fenghui Zhu, Aiming Yao, Jiwei Tian, Dengshun Miao

Published online on: June 12, 2017
Open Access

Influence of nutritional intervention on children with type 1 diabetes mellitus and DPP-4 in serum

Yan-Jun Dong, Li-Juan Liu, Hui-Ming Chen, Jing Sun, Ming-Hua Xiao, Jin-Hui Wu

Published online on: June 9, 2017
Open Access

Atorvastatin has a protective effect in a mouse model of bronchial asthma through regulating tissue transglutaminase and triggering receptor expressed on myeloid cells‑1 expression

Ming‑Wei Liu, Rong Liu, Hai‑Ying Wu, Mei Chen, Min‑Na Dong, Yun‑Qiao Huang, Chun‑Hai Zhang, Yin‑Zhong Wang, Jing Xia, Yang Shi, Feng‑Mei Xie, Hua Luo, Xin‑Yuan Zhao, Wei Wei, Mei‑Xian Su

Published online on: June 9, 2017
Journal Cover

Print ISSN: 1792-0981
Online ISSN: 1792-1015

2016 Impact Factor: 1.261
Ranked #50/128 Medicine Research and Experimental
(total number of cites)

Sign up for eToc alerts

Recommend to Library

Full Size Image