Early Online

Open Access

The efficacy of radiofrequency ablation in the treatment of pediatric arrhythmia and its effects on serum IL-6 and hs-CRP

Chunli Li, Libo Jia, Zhenzhou Wang, Ling Niu, Xinjiang An

Published online on: August 18, 2017
Open Access

Suxiao Jiuxin Pill protects cardiomyocytes against mitochondrial injury and alters gene expression during ischemic injury

Xiaofen Ruan, Tiejun Chen, Xiaolong Wang, Yiping Li

Published online on: August 18, 2017
Open Access

Quantitative assessment of salvaged myocardial zone and intramyocardial hemorrhage using non‑contrast faster T2 mapping in a rat model by 7T MRI

Yan Zhang, Yini Xu, Lei Wang, Yushu Chen, Ruiqing Tian, Jun Jiao, Hong Xie, Li Yang, Fabao Gao

Published online on: August 18, 2017
Open Access

Hesperetin alleviates renal interstitial fibrosis by inhibiting tubular epithelial‑mesenchymal transition in vivo and in vitro

Hong‑Wei Wang, Lei Shi, Yan‑Ping Xu, Xing‑Ya Qin, Qi‑Zhi Wang

Published online on: August 18, 2017
Open Access

The expression of vasohibin‑1 and its prognostic significance in bladder cancer

Bo Zhang, Zhouliang Wu, Wanqin Xie, Dawei Tian, Feiran Chen, Chuan Qin, Zhiyong Du, Gang Tang, Qiongqiong Gao, Xiaoyu Qiu, Changli Wu, Jing Tian, Hailong Hu

Published online on: August 18, 2017
Open Access

Diagnosis of cobalamin C deficiency with renal abnormality from onset in a Chinese child by next generation sequencing: A case report

Qiuxia Chen, Huaying Bao, Hongmei Wu, Sanlong Zhao, Songming Huang, Fei Zhao

Published online on: August 18, 2017
Open Access

Intermittent hypoxia simulating obstructive sleep apnea causes pulmonary inflammation and activates the Nrf2/HO‑1 pathway

Yeying Wang, Yanling Chai, Xiaojie He, Li Ai, Xia Sun, Yiling Huang, Yongxia Li

Published online on: August 18, 2017

Pien Tze Huang inhibits the proliferation of colorectal cancer cells by increasing the expression of miR‑34c‑5p

Yun Wan, Aling Shen, Fei Qi, Jianfeng Chu, Qiaoyan Cai, Thomas Joseph Sferra, Jun Peng, Youqin Chen

Published online on: August 18, 2017
Open Access

Endoscopy in the treatment of slit ventricle syndrome

Jiaping Zheng, Guoqiang Chen, Qing Xiao, Yiyang Huang, Yupeng Guo

Published online on: August 18, 2017

Efficacy of perineural dexamethasone with ropivacaine in adductor canal block for post‑operative analgesia in patients undergoing total knee arthroplasty: A randomized controlled trial

Cun‑Jin Wang, Feng‑Yun Long, Liu‑Qing Yang, You‑Jing Shen, Fang Guo, Tian‑Feng Huang, Ju Gao

Published online on: August 18, 2017
Open Access

Human umbilical cord mesenchymal stem cells increase interleukin-9 production of CD4+ T cells

Zhou Xin Yang, Ying Chi, Yue Ru Ji, You Wei Wang, Jing Zhang, Wei Feng Luo, Li Na Li, Cai Dong Hu, Guang Sheng Zhuo, Li Fang Wang, Zhi‑Bo Han, Zhong Chao Han

Published online on: August 17, 2017
Open Access

Evaluation of the hemodynamics and right ventricular function in pulmonary hypertension by echocardiography compared with right‑sided heart catheterization

Yidan Li, Yidan Wang, Hong Li, Weiwei Zhu, Xiangli Meng, Xiuzhang Lu

Published online on: August 17, 2017
Open Access

Dexmedetomidine ameliorates the inflammatory immune response in rats with acute kidney damage

Weihua Liu, Wenli Yu, Yiqi Weng, Yongwang Wang, Mingwei Sheng

Published online on: August 17, 2017

Antiplatelet drug ticagrelor delays gastric ulcer healing in rats

Jing‑Jing Li, Xin-Ying Wu, Jing‑Lou Chen, Guan‑Rong Chen, Jun Xu, Ye Gu, Hong‑Ping Song

Published online on: August 17, 2017

IL‑32γ promotes integrin αvβ6 expression through the activation of NF‑κB in HSCs

Hongcan Liu, Xingfei Pan, Hong Cao, Xin Shu, Haixia Sun, Jianxi Lu, Jiayin Liang, Ka Zhang, Fengqin Zhu, Gang Li, Qi Zhang

Published online on: August 17, 2017

Expression of glutathione S‑transferase A1, a phase II drug‑metabolizing enzyme in acute hepatic injury on mice

Xin Ma, Fangping Liu, Minmin Li, Zhi Li, Yuexia Lin, Rui Li, Changwen Li, Yicong Chang, Changwei Zhao, Qing Han, Qiong Zhou, Yulin Zhao, Dening Wang, Jingli Liu

Published online on: August 17, 2017

Sophocarpine against enterovirus 71 in vitro

Zengjun Jin, Lixin Yang, Guotao Ding, Guoxing Yang, Yonghong Han, Xia Zhang, Weihao Li

Published online on: August 17, 2017
Open Access

Oral colon‑specific drug delivery system reduces the nephrotoxicity of rhubarb anthraquinones when they produce purgative efficacy

Pei Liu, Hongwei Wei, Jinhua Chang, Guangxin Miao, Xigang Liu, Zhongsi Li, Liyan Liu, Xiangrong Zhang, Cuizhe Liu

Published online on: August 17, 2017
Open Access

Identifying key genes in glaucoma based on a benchmarked dataset and the gene regulatory network

Xi Chen, Qiao‑Ling Wang, Meng‑Hui Zhang

Published online on: August 16, 2017

Humanin analogue, S14G-humanin, has neuroprotective effects against oxygen glucose deprivation/reoxygenation by reactivating Jak2/Stat3 signaling through the PI3K/AKT pathway

Guang‑Sheng Gao, Yun Li, Heng Zhai, Jing‑Wen Bi, Fu‑Sen Zhang, Xiao‑Ying Zhang, Shao‑Hua Fan

Published online on: August 16, 2017
Open Access

Decreased cathepsin K levels in human atherosclerotic plaques are associated with plaque instability

Huiying Zhao, Xiujiao Qin, Shuai Wang, Xiwei Sun, Bin Dong

Published online on: August 16, 2017

Bmi1 and BRG1 drive myocardial repair by regulating cardiac stem cell function in acute rheumatic heart disease

Pingxi Xiao, Kai Zhang, Zhiwen Tao, Niannian Liu, Bangshun Ge, Min Xu, Xinzheng Lu

Published online on: August 16, 2017
Open Access

Inflammation and airway remodeling of the lung in guinea pigs with allergic rhinitis

Zu‑Yao Chen, Shou‑Hong Zhou, Qiao‑Feng Zhou, Hong‑Bo Tang

Published online on: August 16, 2017
Open Access

Inhibition of periderm removal in all-trans retinoic acid-induced cleft palate in mice

Ya‑Dong Zhang, Shi‑Yi Dong, Hong‑Zhang Huang

Published online on: August 16, 2017
Open Access

The combined strategy of mesenchymal stem cells and tissue-engineered scaffolds for spinal cord injury regeneration (Review)

Rosaliana Libro, Placido Bramanti, Emanuela Mazzon

Published online on: August 16, 2017
Open Access

Silencing of TCTN1 inhibits proliferation, induces cell cycle arrest and apoptosis in human thyroid cancer

Peipei Xu, Xiaotian Xia, Zhili Yang, Yuan Tian, Jianzhong Di, Minggao Guo

Published online on: August 16, 2017

Overexpression of dominant-negative Ikaros 6 isoform is associated with resistance to TKIs in patients with Philadelphia chromosome positive acute lymphoblastic leukemia

Changfeng Shao, Jie Yang, Yirong Kong, Cong Cheng, Wei Lu, Hongzai Guan, Haiyan Wang

Published online on: August 16, 2017
Open Access

Expression and association of VEGF-Notch pathways in infantile hemangiomas

Shangbin Li, Guangqi Xu, Feng Gao, Jianhai Bi, Ran Huo

Published online on: August 16, 2017
Open Access

Curative effect of laparoscopic hysterectomy for uterine fibroids and its impact on ovarian blood supply

Xing Wang, Li Lv, Zhiyong Cheng, Xuewu Zhou

Published online on: August 16, 2017
Open Access

Effects of dexmedetomidine on TLR-4 expression and various inflammatory cytokines in rats with thoracic impaired lung injury

Wenjing Wang, Yanchun Zhong, Fang Fang Niu, Zhihua Jiao, Aizhong Wang

Published online on: August 16, 2017
Open Access

Angina in granulomatosis with polyangiitis: A case report

Huijie Dong, Dayuan Lou, Xiaofei Ji, Peng Qu

Published online on: August 16, 2017
Open Access

MicroRNA-138 directly targets TNFAIP8 and acts as a tumor suppressor in osteosarcoma

Zheng Zhou, Zhihong Li, Yi Shen, Tao Chen

Published online on: August 16, 2017

Tiaogeng Yijing decoction improves the pregnancy outcomes of patients with poor ovarian response undergoing in vitro fertilization-embryo transfer

Hui Xue, Juan Dong, Huijun Xu, Xin Huang, Huangguan Dai, Cuifang Hao

Published online on: August 16, 2017

Long noncoding RNA eosinophil granule ontogeny transcript inhibits cell proliferation and migration and promotes cell apoptosis in human glioma

You Wu, Shunli Liang, Bin Xu, Rongbo Zhang, Minzi Zhu, Weiying Zhou, Shuijing Zhang, Jinhui Guo, Linsheng Xu, Hongye Zhu

Published online on: August 16, 2017
Open Access

Expression of LOX-1 in human mesangial cells is increased by Ox-LDL and IL-1β treatment

Yinghui Deng, Na Lin, Leiyun Wu, Qaing Jia, Hua Liu

Published online on: August 16, 2017
Open Access

Pien Tze Huang induces apoptosis and inhibits proliferation of 5-fluorouracil-resistant colorectal carcinoma cells via increasing miR-22 expression

Zhaorong Chen, Aling Shen, Liya Liu, Youqin Chen, Jianfeng Chu, Qiaoyan Cai, Fei Qi, Thomas Joseph Sferra, Jun Peng

Published online on: August 16, 2017
Open Access

Novel type of peritoneocentesis trocar-assisted distal ventriculoperitoneal shunt placement with supervision via a one-port laparoscope

Guangming Wang, Jinlu Yu, Yongxin Luan, Yanwu Han, Shuanglin Fu

Published online on: August 14, 2017
Open Access

The efficacy of microsurgery in the treatment of cerebral aneurysm rupture and its effect on NF-κB, MCP-1 and MMP-9

Xintong Zhang, Lei Chen, Feng Zheng, Yanli Du

Published online on: August 14, 2017
Open Access

A case-control study on the treatment of protrusion of lumbar intervertebral disc through PELD and MED

Hong-Pu Song, Hong-Feng Sheng, Wei-Xing Xu

Published online on: August 14, 2017
Open Access

Nursing interventions in depressed children with low serum levels of BDNF

Qingrong Sun, Chuanying Cui, Yanxia Fu, Shumei Ma, Hongxia Li

Published online on: August 11, 2017
Open Access

Effects of puerarin combined with conventional therapy on ischemic stroke

Min Yuan, Guijiang Liu, Xiuqi Zheng, Pei Li, Jinghua Liu, Sujie Wang, Yibin Cao

Published online on: August 11, 2017
Open Access

Elevation of PTPN1 promoter methylation is a significant risk factor of type 2 diabetes in the Chinese population

Qing Huang, Liyuan Han, Yanfen Liu, Changyi Wang, Donghui Duan, Nanjia Lu, Kaiyue Wang, Lu Zhang, Kaibo Gu, Shiwei Duan, Yifeng Mai

Published online on: August 11, 2017
Open Access

Treatment of Graves' ophthalmopathy with an in-house Phosphorus-32 source: Initial clinical observations

Hai‑Tao Hao, Yujun Wang, Xufu Wang, Sha Luan, Jianhua Cui, Yu Chen, Ya‑Li Cui

Published online on: August 9, 2017
Open Access

Identification of potential therapeutic target genes and miRNAs for primary myelofibrosis with microarray analysis

Yong Liu, Bo Wei, Xuebing Zhang, Dehui Xu, Bo Wang, Guochao Yin, Dawer Gu, Yuxiang Li, Daliang Kong

Published online on: August 9, 2017
Open Access

Changes to the bladder epithelial barrier are associated with ketamine-induced cystitis

Qixin Duan, Tianpeng Wu, Xiaochun Yi, Lingqi Liu, Jiantao Yan, Zhongjie Lu

Published online on: August 9, 2017
Open Access

Salvianolic acid B and danshensu induce osteogenic differentiation of rat bone marrow stromal stem cells by upregulating the nitric oxide pathway

Xinle Zhang, Liyi Zou, Jin Li, Bilian Xu, Tie Wu, Huanqiong Fan, Weiming Xu, Weimin Yao, Yajun Yang, Yuyu Liu, Liao Cui

Published online on: August 9, 2017
Open Access

Tetrahydroxystilbene glucoside isolated from Polygonum multiflorum Thunb. demonstrates osteoblast differentiation promoting activity

Yayuan Zheng, Jin Li, Jingkai Wu, Yongjie Yu, Weimin Yao, Manru Zhou, Jun Tian, Jingjing Zhang, Liao Cui, Xiaobin Zeng, Yuyu Liu

Published online on: August 9, 2017

Cnidium officinale Makino extract induces apoptosis through activation of caspase-3 and p53 in human liver cancer HepG2 cells

Heeok Hong, Jeong Cheol An, Joseph F. de La Cruz, Seong‑Gu Hwang

Published online on: August 9, 2017
Open Access

Novel targeted puncture technique for percutaneous transforaminal endoscopic lumbar discectomy reduces X-ray exposure

Yuedong Zeng, Jie Bao, Jiancheng Su, Pingxian Tan, Wei Xie, Zheng Huang, Hong Xia

Published online on: August 9, 2017
Open Access

A database for orphan genes in Poaceae

Chensong Yao, Hanwei Yan, Xiaodan Zhang, Rongfu Wang

Published online on: August 9, 2017

Sevoflurane may be more beneficial than propofol in patients receiving endoscopic variceal ligation and endoscopic variceal sclerotherapy: A randomized, double-blind study

Linghua Tang, Huimin Liu, Yang Wu, Mei Li, Wei Li, Meng Jiang, Jiabao Hou, Ying Jiang, Zhongyuan Xia, Qingtao Meng

Published online on: August 9, 2017
Open Access

Therapeutic effects of rapamycin on alcoholic cardiomyopathy

Xilin Tu, Chao Wang, Xiaoxue Ru, Lili Jing, Lijun Zhou, Ling Jing

Published online on: August 8, 2017
Open Access

Hyperbranched polymer drug delivery treatment for lung metastasis of salivary adenoid cystic carcinoma in nude mice

Weiwei Wang, Jialei Ma, Furong Jin, Jianxing Liao

Published online on: August 8, 2017

Investigation of standardized administration of anti‑platelet drugs and its effect on the prognosis of patients with coronary heart disease

Chao Ding, Jianhua Zhang, Rongcheng Li, Jiacai Wang, Yongcang Hu, Yanyan Chen, Xiannan Li, Yan Xu

Published online on: August 8, 2017

Wogonoside alleviates inflammation induced by traumatic spinal cord injury by suppressing NF‑κB and NLRP3 inflammasome activation

Yonglin Zhu, Hanzhong Zhu, Zhaojie Wang, Fengguang Gao, Jingsheng Wang, Wenqiang Zhang

Published online on: August 8, 2017
Open Access

Effects of sevoflurane on rats with ischemic brain injury and the role of the TREK-1 channel

Lixiao Pan, Fengyun Yang, Caixia Lu, Changxin Jia, Qing Wang, Kexue Zeng

Published online on: August 8, 2017

Screening of differentially expressed genes associated with Kawasaki disease by microarray analysis

Jie Jiang, Yi Cai, Zhuoying Li, Lihua Huang, Jia Chen, Lang Tian, Zhixiang Wu, Xin Li, Zhiheng Chen, Chunyuan Chen, Zuocheng Yang

Published online on: August 8, 2017
Open Access

Co-culture with lung cancer A549 cells promotes the proliferation and migration of mesenchymal stem cells derived from bone marrow

Yue‑Mei Zhang, Zhi‑Ming Zhang, Quan‑Lin Guan, Yong‑Qi Liu, Zhi‑Wei Wu, Jin‑Tian Li, Yun Su, Chun‑Lu Yan, Ya‑Li Luo, Jie Qin, Qian Wang, Xiao‑Dong Xie

Published online on: August 8, 2017
Open Access

Effects of N-acetylcysteine treatment in acute respiratory distress syndrome: A meta-analysis

Ying Zhang, Shaoxue Ding, Caifeng Li, Yifeng Wang, Zhe Chen, Zhiqiang Wang

Published online on: August 7, 2017
Open Access

Weikangning therapy in functional dyspepsia and the protective role of Nrf2

Yujuan Chang, Wei Wei, Li Tong, Yanjun Liu, Aimin Zhou, Jiande Chen, Ruhan Wei, Ping Zhang, Xiaolan Su

Published online on: August 7, 2017

Efficacy of a leukotriene receptor antagonist for pediatric cedar pollen allergy complicated by asthma

Shigemi Yoshihara, Yutaka Kikuchi, Mari Saitou, Susumu Yanagawa, Noriko Kanno, Hiroshi Igarashi, Hironobu Fukuda, Akiko Iimura, Toshio Abe, Yumi Yamada, Tamotsu Andou, Osamu Arisaka

Published online on: August 7, 2017
Open Access

Diagnosis and treatment of gastric duplication in children: A case report

Lifeng Zhang, Qingjiang Chen, Zhigang Gao, Qixing Xiong, Qiang Shu

Published online on: August 7, 2017
Open Access

Pancreatic islet regeneration through PDX-1/Notch-1/Ngn3 signaling after gastric bypass surgery in db/db mice

Tao Huang, Jun Fu, Zhijing Zhang, Yuhao Zhang, Yunjia Liang, Cuicui Ge, Xianju Qin

Published online on: August 7, 2017
Open Access

Desmopressin plus anticholinergic agent in the treatment of nocturnal enuresis: A meta-analysis

Jianyong Yu, Zhaojun Yan, Shiying Zhou, Feng Han, Feng Xiao, Jian Han, Congling Sun

Published online on: August 7, 2017
Open Access

TLR4 antagonist suppresses airway remodeling in asthma by inhibiting the T-helper 2 response

Ming Li, Zhao‑Ni Wang, Li‑Fen Yang, Yan Yan, Liang‑Ming Cai, Ya‑Ting Li, Yong‑Kang Qiao, Zhuang‑Gui Chen

Published online on: August 7, 2017
Open Access

Analysis of differentially expressed genes in white blood cells isolated from patients with major burn injuries

Gongjie Tang, Tao Zhang, Xinbo Wang, Zengmei Song, Fucun Liu, Qian Zhang, Ran Huo

Published online on: August 7, 2017
Open Access

Role of miR-128 in hypertension-induced myocardial injury

Jie Yin, Hongyan Liu, Lei Huan, Suping Song, Liying Han, Faxin Ren, Zengtang Zhang, Zhiqiang Zang, Junye Zhang, Shu Wang

Published online on: August 4, 2017
Open Access

Regulatory roles of miRNA-758 and matrix extracellular phosphoglycoprotein in cervical cancer

Xianhua Meng, Yinghui Zhao, Jinyun Wang, Zheng Gao, Qingxia Geng, Xiaoxia Liu

Published online on: August 4, 2017
Open Access

Baicalin and baicalein attenuate renal fibrosis in vitro via inhibition of the TGF-β1 signaling pathway

Qin Hu, Lina Gao, Bo Peng, Xinmin Liu

Published online on: August 4, 2017
Open Access

Ginsenoside Rb1 inhibits hypoxia-induced epithelial‑mesenchymal transition in ovarian cancer cells by regulating microRNA-25

Dan Liu, Ting Liu, Yue Teng, Wei Chen, Le Zhao, Xu Li

Published online on: August 4, 2017
Open Access

64-Slice spiral double-low CT to evaluate the degree of stenosis and plaque composition in diagnosing coronary artery disease

Xiao-Rong Feng, Li-Hua Liang, Ju-Fang Wu, Yao-Qiang Chen, Shuang Liang

Published online on: August 4, 2017

Phascolarctobacterium faecium abundant colonization in human gastrointestinal tract

Feifan Wu, Xianfeng Guo, Jiachun Zhang, Min Zhang, Zihao Ou, Yongzheng Peng

Published online on: August 3, 2017

Dietary vitamin B6 modulates the gene expression of myokines, Nrf2-related factors, myogenin and HSP60 in the skeletal muscle of rats

Sofya Suidasari, Shinji Uragami, Noriyuki Yanaka, Norihisa Kato

Published online on: August 3, 2017

Inhibitory effect of burdock leaves on elastase and tyrosinase activity

Chi‑Ting Horng, Hsing‑Chen Wu, Ni‑Na Chiang, Chiu‑Fang Lee, Yu‑Syuan Huang, Hui‑Yun Wang, Jai‑Sing Yang, Fu‑An Chen

Published online on: August 3, 2017
Open Access

The role of mTOR signaling pathway on cognitive functions in cerebral ischemia-reperfusion

Liying Yang, Yingying Zhang, Zhongrui Yan, Feng Tian

Published online on: August 3, 2017
Open Access

Molecular mechanism of miR-181b in heart disease due to pregnancy-induced hypertension syndrome

Zheng Gao, Li Wang, Jinyun Wang, Fengyong Yang, Jin Qu

Published online on: August 3, 2017

Triterpenoids from Ganoderma lucidum inhibit the activation of EBV antigens as telomerase inhibitors

Dong‑Shu Zheng, Liang‑Shu Chen

Published online on: August 3, 2017
Open Access

Multidisciplinary therapy for the treatment of malocclusion in a patient with chronic periodontitis with a five‑year follow-up: A case report

Dongmei Zhang, Li Lin, Xiaoling Tang, Chen Li, Jingbo Liu, Hongyang Wang, Yaping Pan

Published online on: August 3, 2017
Open Access

Changes in the anterior cornea during the early stages of severe myopia prior to and following LASIK, as detected by confocal microscopy

Jinrong Zhao, Jinguo Yu, Liu Υang, Yang Liu, Shaozhen Zhao

Published online on: August 2, 2017

Elevated levels of soluble fractalkine and increased expression of CX3CR1 in neuropsychiatric systemic lupus erythematosus

Ling Guo, Xiaoye Lu, Yuan Wang, Chunde Bao, Shunle Chen

Published online on: August 2, 2017

A crossover study of the combination therapy of metformin and exenatide or biphasic insulin aspart 30 in overweight or obese patients newly diagnosed with type 2 diabetes mellitus

Huibiao Quan, Huachuan Zhang, Weiping Wei, Tuanyu Fang, Daoxiong Chen, Kaining Chen

Published online on: August 2, 2017

Compositional analysis of various layers of upper urinary tract stones by infrared spectroscopy

Zhang He, Zhang Jing, Zheng Jing‑Cun, Hu Chuan‑Yi, Gao Fei

Published online on: August 2, 2017

Association of ANK1 variants with new‑onset type 2 diabetes in a Han Chinese population from northeast China

Lulu Sun, Xuelong Zhang, Tongtong Wang, Meijun Chen, Hong Qiao

Published online on: August 2, 2017

Effect of intercostal nerve block combined with general anesthesia on the stress response in patients undergoing minimally invasive mitral valve surgery

Yanping Zhan, Guo Chen, Jian Huang, Benchao Hou, Weicheng Liu, Shibiao Chen

Published online on: August 2, 2017
Open Access

MicroRNA‑210 contributes to peripheral nerve regeneration through promoting the proliferation and migration of Schwann cells

Xiaona Zhang, Xu Gong, Jinpeng Qiu, Yang Zhang, Fengyan Gong

Published online on: August 2, 2017
Open Access

Forkhead box C1 is targeted by microRNA‑133b and promotes cell proliferation and migration in osteosarcoma

Lu Deng, Tang Liu, Beibei Zhang, Haishan Wu, Jingping Zhao, Jindong Chen

Published online on: August 2, 2017

FEN1 knockdown improves trastuzumab sensitivity in human epidermal growth factor 2‑positive breast cancer cells

Xue Zeng, Xiaofang Che, Yun‑Peng Liu, Xiu‑Juan Qu, Lu Xu, Chen‑Yang Zhao, Chun‑Lei Zheng, Ke‑Zuo Hou, Yuee Teng

Published online on: August 2, 2017
Open Access

Overexpression of transcription factor activating enhancer binding protein 4 (TFAP4) predicts poor prognosis for colorectal cancer patients

Jianchang Wei, Ping Yang, Tong Zhang, Zhuanpeng Chen, Wei Chen, Li Wanglin, Feng He, Fang Wei, Di Huang, Junbin Zhong, Zhi Yang, Huacui Chen, He Hu, Shanqi Zeng, Zheng Sun, Jie Cao

Published online on: August 2, 2017

Eosinophilic biomarkers for detection of acute exacerbation of chronic obstructive pulmonary disease with or without pulmonary embolism

Qiong‑Fang Yang, Ting‑Ting Lu, Cai‑Min Shu, Lan‑Fang Feng, Hao‑Teng Chang, Qiao‑Ying Ji

Published online on: August 2, 2017

Atorvastatin alleviates iodinated contrast media-induced cytotoxicity in human proximal renal tubular epithelial cells

Gai‑Ling Liu, Rong Lei, Shao‑Bin Duan, Mi‑Mi Tang, Min Luo, Qian Xu

Published online on: August 1, 2017
Open Access

Comparative proteomics analysis of primary cutaneous amyloidosis

Daxing Cai, Yang Li, Chunlei Zhou, Yulin Jiang, Jian Jiao, Lin Wu

Published online on: July 31, 2017
Open Access

Cordycepin induces apoptosis of human acute monocytic leukemia cells via downregulation of the ERK/Akt signaling pathway

Yue Wang, Huimin Mo, Jun Gu, Kan Chen, Zhihua Han, Yi Liu

Published online on: July 31, 2017

Tirofiban facilitates the reperfusion process during endovascular thrombectomy in ICAS

Hongchen Zhao, Jinhua Zhang, Danyan Gu, Zongjie Shi, Jie Pan, Yu Geng, Tianming Shi

Published online on: July 31, 2017

Bax is involved in the anticancer activity of Velcade in colorectal cancer

Liya Su, Qimuge Suyila, Ling Yang, Hong Li, Yaguang Xi, Xiulan Su

Published online on: July 31, 2017

Preclinical trial of the multi-targeted lenvatinib in combination with cellular immunotherapy for treatment of renal cell carcinoma

Chengkuan Cai, Jingyuan Tang, Baixin Shen, Liucheng Ding, Yunpeng Shao, Zhengsen Chen, Yinchao Ma, Haoliang Xue, Zhongqing Wei

Published online on: July 31, 2017
Open Access

A reliable method for the sorting and identification of ALDHhigh cancer stem cells by flow cytometry

Zhengwei Leng, Zhao Yang, Lifa Li, Xiaorong Zhong, He Zhou, Yong Li, Gang Yang, Guangjun Zhang, Yongfu Xiong, Tong Zhou, Jianshui Li, Dongsheng Wang, Jingdong Li

Published online on: July 28, 2017

Phospholemman, a major regulator of skeletal muscle Na+/K+‑ATPase, is not mutated in probands with hypokalemic periodic paralysis

Ying‑Ying Chen, Xiao‑Ying Wang, Qiu‑Xia Fu, Yi Kang, He‑Bin Yao

Published online on: July 28, 2017

Evaluation of the chondroprotective action of N-acetylglucosamine in a rat experimental osteoarthritis model

Daiki Kubomura, Tomoya Ueno, Masanori Yamada, Isao Nagaoka

Published online on: July 28, 2017
Open Access

Effects of HV-CRRT on PCT, TNF-α, IL-4, IL-6, IL-8 and IL-10 in patients with pancreatitis complicated by acute renal failure

Changbo Liu, Mu Li, Shixiong Cao, Jianzhong Wang, Xiaoqiong Huang, Weizhen Zhong

Published online on: July 27, 2017
Open Access

Efficacy research of salazosulfamide in ankylosing spondylitis and NAT1 gene polymorphism

Xiu-Fen Ma, Xiao-Dong Wang, Run-Rong Liu, Qing-Xia Luan

Published online on: July 27, 2017
Open Access

Effects of leukotriene B4 on interleukin-32, interferon-γ and chemokines in rats with rheumatoid arthritis

Danyan Bi, Danqing Bi, Ming Zhong, Hong Zhang, Song Jin, Sha Ma, Huayou Luo

Published online on: July 27, 2017
Journal Cover

Print ISSN: 1792-0981
Online ISSN: 1792-1015

2016 Impact Factor: 1.261
Ranked #50/128 Medicine Research and Experimental
(total number of cites)

Sign up for eToc alerts

Recommend to Library

Full Size Image